Thời Hạn Giải Quyết Thủ Tục Kiểm Định Phương Tiện Phòng Cháy Chữa Cháy

Từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định

Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc

Lưu ý: Những phương tiện khi kiểm định phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện, thì cơ quan có trách nhiệm kiểm định phải thông báo cho tổ chức, cơ quan, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất về thời gian trả kết quả kiểm định.

Từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện PCCC

Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền kiểm định phương tiện phải xem xét, cấp giấy chứng nhận.

Trong trường hợp không cần giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền kiểm định phải đưa ra văn bản trả lời, nêu rõ lý do không có giấy chứng nhận.

Lưu ý: Công văn kèm biên bản kiểm định được quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 của Thông tư 66/2014/TT-BCA

Đối Tượng Thực Hiện Kiểm Định Phương Tiện Phòng Cháy Chữa Cháy

Kiểm định các phương tiện phòng cháy chữa cháy

Kiểm định các phương tiện phòng cháy chữa cháy

Đối tượng thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy bao gồm:

  • Cá nhân, tổ chức có phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;
  • Các loại máy bơm chữa cháy và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định.

Cơ Quan Thực Hiện Kiểm Định Phương Tiện Phòng Cháy Chữa Cháy

Cơ quan có trách nhiệm tiến hành thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy là Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Cục Cảnh Sát PCCC và Cứu Nạn Cứu Hộ.

Hồ Sơ Kiểm Định Phương Tiện Phòng Cháy Chữa Cháy

Để tiến hành thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy, cá nhân/ tổ chức nộp hồ sơ phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần:

  • Đơn đề nghị kiểm định phương tiện
  • Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
  • Chứng nhận chất lượng của phương tiện;
  • Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Lưu ý:

Hồ sơ nếu được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có một bản dịch ra tiếng Việt tương ứng với nội dung trong bản gốc. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.